سیستم پرسش و پاسخ

همایش بزرگ پیشتازان پاسارگاد با عنوان حرکت به سوی آینده در اریبهشت 97 با حضور آقای نیرومند را برگزار گردید.

همایش بزرگ پیشتازان با موضوع حرکت به سوی آیندههمایش بزرگ پیشتازان با موضوع حرکت به سوی آینده

در این همایش مدیران ارشد پیشتازان پاسارگاد نیز حضور بعمل رساندند.

محمد قاسمی وند - بابک توکلی

در این همایش جناب آقای صیفی به معرفی اپلیکبشن پیشتازان پاسارگاد و جناب آقای جاندیری به معرفی شرکت پیشتازان سرزمین آرامش پاسارگاد پرداختند.

شرکت پیشتازان سرزمین آرامش پاسارگاد

 

موسسه پیشتازان علم و فناوری فروش پاسارگاد به شماره ثبت 33744 و شناسه ملی 14003996928 میباشد
All right reserved